การประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวข้อ "ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ"
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “ทรัพยากรข้ามรัฐ: รัฐ การจัดการและผลกระทบ”
ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อพัฒนาบริบทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร การบริหารงานภาครัฐ และผลกระทบจากการจัดการทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบที่มีต่อ ไทย จีน และอาเซียน” และวิทยากรพิเศษ ดร.อุทัย ดุลยเกษม บรรยายในหัวข้อ “ความขัดแย้งและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน: นัยสำหรับโครงการการประเมินผลกระทบ” นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา ได้เสวนาในหัวข้อ "คน รัฐ ชุมชนและการอยู่ร่วมกัน" โดยมีอาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษามานำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในประเด็นการพัฒนาบริบทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร การบริหารงานภาครัฐ และผลกระทบ จำนวน 39 บทความ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการทั้ง 2 วัน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 320 คน โดยมาจากเครือข่ายทางวิชาการกว่า 20 สถาบัน/หน่วยงานภาพบรรยายกาศในงานประชุมวิชาการhttps://drive.google.com/drive/folders/1up8rGmNFEpfXprkQ_SRiaIDIDwqQrTyj?usp=sharing
15 กันยายน 2566     |      2914
ทั้งหมด 1 หน้า