การประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวข้อ "ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ"

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทรศัพท์ 053-87-5540 ถึง 5545 หรือ งานบริการวิชาการและวิจัย 053-87-5543

อีเมล์ sasconference@gmaejo.mju.ac.th